#chỉnh đốn đảng

Tăng cường kỷ luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
17:41 13/01/2022

Trước hết, cần làm rõ thế nào là tăng cường kỷ luật của Đảng? Theo Đại từ điển tiếng Việt, tăng cường có nghĩa là làm cho “nhiều hơn, mạnh hơn”. Tăng cường kỷ luật của Đảng có nghĩa là làm cho nhiều hơn, mạnh hơn một cách toàn diện các mặt, các yếu tố cấu thành kỷ luật của Đảng. Xét đến cùng là làm cho kỷ luật của Đảng có chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.