#Nghị quyết 26-NQ/TW

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa
18:29 04/01/2022

Chiều 4/1, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
17:34 04/05/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW (ngày 26-3-2021) của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo), chiều 4-5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.