#Nghị định số 167/2017/NĐ-CP

Cổ phần hoá doanh nghiệp ngày càng khó
14:49 20/08/2020

Nhiệm vụ cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được đặt ra cho giai đoạn 2016-2020 không còn nhiều thời gian nhưng khối lượng công việc thực hiện đến nay mới chỉ đạt 28% kế hoạch.