#Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
14:14 29/11/2021

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức hội thảo Chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.