#Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

Thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
11:27 13/10/2020

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, với nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.