#Diễn đàn kết nối nông sản

Chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn
15:23 02/10/2021

Nông thôn Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, là những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa được khai thác hiệu quả để góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế của khu vực này.