#Đề án Trung ương 6

Khảo sát Đề án Trung ương 6 tại Tỉnh ủy Đồng Nai
14:31 22/06/2022

Ngày 22/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 “về khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tổ chức khảo sát, làm việc tại Tỉnh ủy Đồng Nai.

Khảo sát Đề án Trung ương 6 tại Ban Tuyên giáo Trung ương
17:15 23/03/2022

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 “về khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tổ chức khảo sát, làm việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương.