#Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính

Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI
16:11 30/06/2021

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI" (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”).