Quang cảnh lễ ký kết.

Góp phần đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương, ngày 15/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.