Hơn 90 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. (Ảnh: Mai Tú)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử ở Thái Bình

Công nghệ thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội. Nhận thức rõ vấn đề, hiện nay tỉnh thái Bình đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước.