Ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

NDO -

Ngày 28/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi ra mắt Văn phòng điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng này có nhiệm vụ đề xuất với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cơ chế, chính sách, quản lý, giúp phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 và giao Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Lê Minh Hoan các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển vùng.

Đồng thời, giúp Bộ trưởng Lê Minh Hoan điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong việc phát triển vùng, tham mưu điều phối các dự án, chương trình của Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Văn phòng điều phối phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long có lãnh đạo là Chánh Văn phòng nhận nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo, Bộ trưởng trong việc tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với địa phương điều phối các nội dung, chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng điều phối phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng về cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giúp Ban chỉ đạo điều phối, đôn đốc các hoạt động liên kết vùng và các tiểu vùng sản xuất thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp.

Ngoài ra, Văn phòng điều phối phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều nhiệm vụ then chốt như xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ, hệ thống logistic phục vụ nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đồng bằng sông Cửu Long đang là 13 địa giới hành chính, chưa tích hợp được không gian phát triển kinh tế nông nghiệp. Thời gian qua, chỉ đạo từ trung ương đến địa phương bị phân khúc theo từng lĩnh vực. Từ đó, việc thành lập văn phòng điều phối có nhiệm vụ quan trọng trong việc liên kết vùng và hướng tới việc xây dựng thương hiệu cho cả đồng bằng.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến tổ chức chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cùng các địa phương đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với UBND TP Cần Thơ hoàn thiện trung tâm logistic và tiêu thụ nông sản; nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách của ngành cho vùng; tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn…