Quán triệt đường lối quân sự của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Quân khu 1 nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN). Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu đã phối hợp chặt chẽ Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) khắc phục mọi khó khăn, tập trung nâng cao hiệu quả công tác QS, QP, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.Ảnh: KHƯƠNG DOÃN
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.Ảnh: KHƯƠNG DOÃN

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP, những năm qua, Đảng ủy, BTL Quân khu cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng, nhiệm vụ của LLVT trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 13 đề ra. Điểm nổi bật là: LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng chính quy, có bước chuyển biến tích cực và từng bước vững chắc; tổ chức biên chế được kiện toàn; công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thanh tra, pháp chế được đẩy mạnh, tình hình kỷ luật có chuyển biến. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các đơn vị sản xuất, kinh doanh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, đời sống người lao động được cải thiện. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai công tác QS, QP; tiềm lực và thế trận QP-AN được tăng cường. LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng.

Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, BTL Quân khu đã chủ động tham mưu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác QS, QP và định hướng trong xử lý những vấn đề phức tạp về QP-AN. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ LLVT có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc đối tượng, đối tác, nêu cao tinh thần cảnh giác SSCĐ; chủ động phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ...

Phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) toàn diện, rộng khắp, có chiều sâu. Thực hiện tốt nhiệm vụ “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Bảo đảm cho địa bàn Quân khu luôn ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thật sự là KVPT vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, BTL Quân khu luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP - AN cho các đối tượng, làm cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, trước hết là thế trận lòng dân vững chắc. Hằng năm, Đảng ủy, BTL Quân khu đều chủ động phối hợp Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP- AN, xây dựng KVPT vững chắc.

Đối với các đơn vị chủ lực, Quân khu tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện phân đội nhỏ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí mới được trang bị, nâng cao khả năng cơ động linh hoạt. Chú trọng huấn luyện phân đội giỏi tác chiến độc lập; nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng binh chủng trong KVPT, bảo đảm luôn SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Trong tình hình mới, Đảng ủy, BTL Quân khu xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 14, Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân khu; đẩy mạnh xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa QP-AN, đối ngoại và phát triển kinh tế; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng, phát triển đất nước.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và LLVT Quân khu. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.