Phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa giai đoạn mới

NDO -

Sáng 9/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trên tất cả các lĩnh vực do tác động của đại dịch Covid-19, ngành văn hóa, thể thao và du lịch vẫn nỗ lực duy trì đời sống văn hóa tinh thần trong điều kiện giãn cách xã hội, góp phần an dân, phòng, chống dịch bệnh.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng, nhìn nhận những khó khăn, thách thức, cơ hội trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ của 2 đơn vị, từ đó xây dựng chương trình phối hợp thời gian tới cùng các nội dung tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phát huy những thành tích đạt được, có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn để thực hiện những quan điểm mới, những tư duy mới của Đảng về văn hóa nói chung.

Đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tuyên giáo Trung ương cần triển khai thời gian tới; trong đó, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam. Đẩy mạnh triển khai chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa, nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xử lý hài hòa giữa phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và chuyên nghiệp, tăng cường xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng văn hóa gia đình, doanh nghiệp, công sở gắn với đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; hoàn thiện hệ thống bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch; đầu tư đầy đủ, toàn diện hoàn thiện cho văn học nghệ thuật để có những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; phối hợp các đơn vị kêu gọi nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển văn hóa và con người Việt Nam…

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2021-2026, về thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và giải quyết những vấn đề cấp thiết được nhân dân quan tâm.