Phê duyệt Hiệp định vay vốn Dự án Nhiệt điện Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung Hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và cơ chế tài chính của khoản vay cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (khoản vay lần thứ tư).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định vay trên với phía Nhật Bản. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết cho việc ký kết Hiệp định vay. Đồng thời yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của Bên vay nợ liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thực hiện dự án được quy định tại Hiệp định vay. Bộ Công thương chịu trách nhiệm kiểm soát trị giá vốn vay tính đến khoản vay lần thứ tư nằm trong mức vốn vay nước ngoài được phê duyệt; chỉ đạo EVN giám sát chặt chẽ và thực hiện Dự án đúng quy định, có hiệu quả, quản lý chặt về chi phí, sản lượng và tiến độ dự án...