Phát huy tinh thần Ngày Độc lập

Mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh mồng 2 tháng 9 đầy vẻ vang và tự hào, toàn Đảng, toàn dân ta cùng ôn lại những truyền thống quý báu của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00

Những truyền thống đó, vốn đã được hình thành trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, được kết tinh, phát huy cao độ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thời kỳ hiện đại.

Truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết bền chặt, đồng lòng quyết chí qua các cuộc chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, đã được hàng chục triệu đồng bào phát huy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ trở nên sức mạnh quật cường, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trân trọng lịch sử, tôn vinh thời khắc vĩ đại thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày mồng 2 tháng 9 cách đây vừa tròn 77 năm, càng thấy đó chính là nguồn sáng rực rỡ, rọi chiếu lâu dài đến hôm nay và mai sau, khi bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam tiếp tục được hưởng những thành quả to lớn từ thắng lợi của cách mạng, thắng lợi của kháng chiến, và trên nền tảng đó để có thắng lợi của đổi mới, phát triển. Giá trị lớn lao của Ngày Độc lập còn tiếp tục để lại cho chúng ta hôm nay những bài học quý báu về sự quy tụ và phát huy mạnh mẽ các nguồn sức mạnh dân tộc.

Trong bối cảnh mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vượt qua vô vàn thách thức của thời cuộc, thì mối đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tranh đấu và hành động vì quyền lợi nhân dân; tầm quan trọng của độc lập, tự chủ, hòa bình đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước…, đều là những kinh nghiệm, bài học, giá trị cần tiếp tục được giữ gìn, áp dụng sáng tạo để đất nước, con người Việt Nam vươn đến những bước phát triển mới, những tầm cao mới. Giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta chính là tinh thần, là mục đích lớn lao của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.