Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước    

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút, bổ sung qua nhiều nhiệm kỳ, tiếp tục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", đó là, trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân… Phát huy giá trị bài học quý báu "dân là gốc", tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ðảng ta phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Thấm nhuần quan điểm của Ðảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, soi rọi lại quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, các cấp ủy thuộc Ðảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã vận dụng sáng tạo, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, nhất là trong tiến trình đạt mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường vừa qua, kết quả lớn nhất Ðảng bộ có được đó là, nông thôn mới đã thật sự trở thành phong trào của toàn dân. Với phương châm "khó làm trước, dễ làm sau", hạn chế tình trạng nợ đọng, người dân là chủ thể, phong trào xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Chủ trương và cách làm đã nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao. Kết quả đáng phấn khởi là tất cả 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới không có nợ đọng. Huyện Tân Yên được công nhận huyện nông thôn mới ngay trước thềm Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế thừa bài học kinh nghiệm quý báu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu quyết tâm, xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, các cấp ủy tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu. Nhân rộng phong trào "Tân Yên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", huy động sự tham gia của toàn dân xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cơ quan hữu quan và các địa phương phối hợp hiện thực hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ và an toàn sinh học. Các tổ chức sản xuất nhất là hợp tác xã nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị với phương châm "Doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm, hộ gia đình là hạt nhân". Ðẩy mạnh triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; hình thành tua du lịch trải nghiệm tại vùng cây ăn quả, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện. UBND huyện tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới kinh doanh thương mại, rà soát, bổ sung quy hoạch một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tăng cường giới thiệu, quảng bá để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Với quyết tâm chính trị cao, nhân lên lợi thế lòng dân làm động lực phát triển, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục tin tưởng và đồng hành phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Ðinh Ðức Cảnh

Bí thư Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang