Phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa

Sắp tròn 1 năm từ ngày 24/11/2021 diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Chuẩn bị hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 với nhiều hoạt động tôn vinh di sản sẽ diễn ra trên nhiều địa phương. Đồng thời trong dịp này, sau thời gian dài chờ đợi do ảnh hưởng dịch bệnh, liên hoan chèo toàn quốc vừa khép lại ở Ninh Bình, và liên hoan cải lương toàn quốc tiếp nối, mở ra ở Long An.
0:00 / 0:00
0:00

Cũng không còn xa nữa, ngành văn hóa sẽ tổ chức vinh danh các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, là những gương mặt được lựa chọn trong cả nước. Và trong thời gian qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đang chuẩn bị cho việc tổ chức hội thảo nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới…

Trên tinh thần tôn vinh, đề cao, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, trong không khí chung của nhiều hoạt động, sự kiện đáng chú ý, đây cũng là dịp nhìn lại một năm phát huy tinh thần mà Hội nghị Văn hóa toàn quốc đề ra. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra sáu nhiệm vụ, bốn giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Cũng chính trong hội nghị quan trọng này, Tổng Bí thư đã đặt ra kỳ vọng, sau hội nghị, “công tác văn hóa của chúng ta sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Có nhiều hoạt động cần được tổng kết, nhiều vấn đề cần được đánh giá, nhiều câu hỏi cần tiếp tục được trả lời cho công cuộc phát huy giá trị văn hóa vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đất nước, con người; cho mong muốn cần quan tâm đến văn hóa một cách xứng tầm hơn bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác; cho mong mỏi đối với đội ngũ những người làm công tác văn hóa, sáng tạo văn học nghệ thuật trong việc nâng cao vai trò, tiếng nói của văn hóa trong đời sống xã hội, củng cố nhân cách, đạo đức, đóng góp giá trị vật chất, tinh thần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước…

Với những mục tiêu, khát vọng to lớn đề ra từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, rất nhiều vấn đề trong thực tiễn cần được tiếp tục chú trọng, có sự quan tâm, đầu tư, tôn vinh, trân trọng đúng tầm, đặc biệt là sự vận dụng văn hóa vào xây dựng cuộc sống, phát triển con người. Nhìn lại, đánh giá một số thành quả bước đầu, phân tích những hạn chế cần khắc phục nhằm tìm ra những cách làm hay, những sáng tạo mới chính là góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện kết luận của Hội nghị nhằm phát huy mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa giá trị của văn hóa đối với đất nước, con người Việt Nam.