Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2

NDO -

NDĐT - Ngày 5-10-2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 1775/ĐTTC-TCKT và thông báo số 1774/TB-ĐTTC ngày 5-10-2015 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh về việc phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2015.

VSD xin thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 ảnh 1

Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 ảnh 2

Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 ảnh 3