Phấn đấu đến năm 2020, có một triệu doanh nghiệp hoạt động

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, xây dựng DN Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất một triệu DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48% đến 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nghị quyết nêu rõ, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó DN, nhất là DN tư nhân sẽ là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển,...