Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Những chỉ đạo sâu sắc dành cho cán bộ, đảng viên

Là một cán bộ ngành tuyên giáo, tôi rất tâm đắc với những giải pháp trong công tác xây dựng Ðảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh những mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị để Ðảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Một trong những bài học kinh nghiệm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tổng kết lại đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Ðây cũng là mục tiêu rất thực tế, sinh động mà Huyện ủy Hưng Hà đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể là Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Qua đó, Huyện ủy đã thường xuyên quán triệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng, ngăn ngừa biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ðặc biệt là ngay sau đại hội đảng bộ các xã, thị trấn; Ðảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện tập trung xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Ðưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt hằng tháng cùng với Bản tin thông báo nội bộ của tỉnh, Bản tin nội bộ của huyện tại chi bộ, cơ quan hiệu quả.

Bản thân tôi cũng thường xuyên được giao nhiệm vụ giảng dạy các chuyên đề về "tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tôi nghĩ rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu quan trọng để cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp nói chung và từng cá nhân cán bộ, đảng viên nói riêng; quán triệt, sử dụng bài viết như một giáo án để giảng dạy, tuyên truyền và tu dưỡng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước: Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị. Ðể làm được điều đó, cá nhân tôi nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc những chỉ đạo mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Bùi Thị Lành

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà, tỉnh Thái Bình