Ngành Tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HNX

NDO -

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thực hiện rà soát định kỳ kết quả phân ngành các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2015 theo chuẩn phân ngành HaSIC.

Ngành Tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HNX

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là cơ sở cho việc phân ngành doanh nghiệp. Để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, doanh thu được lựa chọn là tiêu chí chính. Theo đó, mảng hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất sẽ được xác định là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp đó.

Theo kết quả rà soát năm 2015, có 368 DNNY được phân ngành theo ngành cấp I (chiếm tỷ lệ 100%), 364 DNNY được phân vào ngành cấp II (chiếm tỷ lệ 98,9%) và 134 DNNY được phân vào ngành cấp III (chiếm tỷ lệ 36,4%).

Tỷ lệ phân bố doanh nghiệp niêm yết HNX theo 11 mã ngành cấp I như sau:

STT

Mã ngành cấp I

Tên ngành

Số lượng DNNY

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 31/12/2014
(đơn vị: tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)

1

01000

Nông lâm thủy sản

0

0

0,00

2

02000

Khai khoáng và Dầu khí

22

29,965

22,31

3

03000

Công nghiệp

119

26,164

19,48

4

04000

Xây dựng

72

13,245

9,86

5

05000

Vận tải kho bãi

19

3,529

2,63

6

06000

Thương mai và dịch vụ lưu trú, ăn uống

54

12,917

9,62

7

07000

Thông tin và truyền thông và các hoạt động khác

17

1,133

0,84

8

08000

Y tế

9

1,185

0,88

9

09000

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ

13

1,114

0,83

10

10000

Tài chính

26

40,749

30,34

11

11000

Hoạt động kinh doanh bất động sản

17

4,308

3,21

Tổng

368

134,309

100,00

Trong 11 nhóm ngành cấp I, ngành Tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất (chiếm 30,34% giá trị vốn hóa toàn thị trường). Hai ngành Công nghiệp và Xây dựng có số lượng DNNY nhiều nhất, chiếm hơn nửa số lượng DNNY HNX (191/368). Chưa có doanh nghiệp nào thuộc ngành Nông lâm thủy sản niêm yết trên HNX. Kết quả rà soát cũng đã có 16 DNNY chuyển ngành cấp I, do các doanh nghiệp này có hoạt động đa ngành, doanh thu và giá trị sản xuất biến động qua các năm theo tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường, trong đó có bảy doanh nghiệp được chuyển xếp từ các ngành khác sang ngành Thương mại, dịch vụ lưu trú ăn uống.

Ngày 1-10-2012, Sở GDCK Hà Nội chính thức áp dụng Hệ thống ngành kinh tế HaSIC (Hanoi Stock Exchange Standard Industrial Classification) để phân ngành cho các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.

Ba nguyên tắc phân ngành HASIC:

Nguyên tắc 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong ba năm liên tiếp chiếm hơn 50% tổng doanh thu bình quân của doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thì DNNY đó sẽ được xếp vào ngành cấp I duy nhất trong HaSIC tương ứng;

Nguyên tắc 2: DNNY không có hoạt động SXKD nào mang lại doanh thu bình quân trong ba năm liên tiếp chiếm hơn 50% tổng doanh thu bình quân thì HNX áp dụng nguyên tắc “lấy từ trên xuống” để xếp DNNY vào 01 ngành cấp I duy nhất trong HaSIC.

Nguyên tắc 3: các trường hợp tiêu chí doanh thu không xác định được hoạt động SXKD chính của DNNY, Sở GDCK Hà Nội sẽ kết hợp sử dụng các thông tin khác để xác định hoạt động SXKD chính của DNNY đó.