Nêu gương - nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Đọc, nghiên cứu kỹ bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” sẽ thấy trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bài viết đã hai lần nhắc tới việc nêu gương. Lần thứ nhất khi đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rút ra bài học kinh nghiệm: phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Lần thứ hai, trong  phần nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới, đồng chí lại nhấn mạnh: Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. 

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đảng ta ban hành nhiều quy định về  việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngày 7-6-2012, Ban Bí thư  ban hành Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tiếp đó, ngày 19-12-2016, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tại Hội nghị lần thứ tám (khóa XII), Trung ương thảo luận, ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018  về  “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Quy định mới này không những nâng cao tính pháp lý so với các quy định do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, mà còn trực tiếp điều chỉnh sự nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp cao, tạo sự đồng bộ với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau một thời gian thực hiện, kết quả cho thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở đã được nâng lên một bước, tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường, pháp luật của Nhà nước được đề cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đất nước ta đang trên đà hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên càng phải được coi trọng và là một nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết  để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; làm cho việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

NGUYỄN VĂN CHỈ 

(Khu dân cư số 9, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội)