Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội

Công tác tư tưởng - văn hóa (TT-VH) trong Quân đội có vị trí quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực tiễn hoạt động đặt ra những vấn đề cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TT-VH, bảo đảm cho Quân đội ta vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn (Binh chủng Công binh) đọc báo trong giờ giải lao, khi làm nhiệm vụ tại điểm cao 636 (xã Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn).
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn (Binh chủng Công binh) đọc báo trong giờ giải lao, khi làm nhiệm vụ tại điểm cao 636 (xã Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn).

Trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua, công tác TT-VH luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Từ khi Quân đội ta mới thành lập, với quân số ít, vũ khí thô sơ đến khi phát triển thành một lực lượng lớn mạnh, vũ khí trang bị ngày càng hiện đại, dù thời chiến hay thời bình, nhất là trong những tình huống gay go, phức tạp nhất, công tác TT-VH đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn tỉnh táo nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật; hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 cho biết, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đoàn nói riêng, các đơn vị toàn quân nói chung luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác TT-VH; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; coi trọng giáo dục truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị và địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động; làm tốt việc quản lý, dự báo, giải quyết và định hướng tư tưởng bộ đội...

Tại Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược trên lĩnh vực TT-VH trong Quân đội thời kỳ mới”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, nhận xét về một số mặt hạn chế như: Một số cấp ủy, cán bộ chủ trì chưa quan tâm đúng mức đến công tác TT-VH; việc đổi mới hình thức, phương pháp công tác TT-VH chưa mạnh mẽ và đồng bộ. Công tác quản lý tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho quân nhân ở một số đơn vị cơ sở chưa thật chặt chẽ, thiếu chiều sâu, còn biểu hiện chủ quan, đơn giản. Một số cán bộ có biểu hiện nói chưa đi đôi với làm, cục bộ, quan liêu, gia trưởng; vai trò trách nhiệm trong quản lý bộ đội chưa cao. Một số hạ sĩ quan, chiến sĩ động cơ phấn đấu không rõ ràng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý chí phấn đấu, dễ bị tác động, kích động, lôi kéo dẫn đến vi phạm kỷ luật...

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; những khó khăn của đất nước, Quân đội, mặt trái của cơ chế thị trường và tiêu cực xã hội tiếp tục tác động đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Sự bùng nổ thông tin và xuất hiện ngày càng nhiều loại vũ khí công nghệ hiện đại với độ chính xác cao, sức hủy diệt lớn đang đặt ra vấn đề cấp thiết trong xây dựng, củng cố niềm tin chiến thắng cho bộ đội, nhất là khi xảy ra tình huống chiến tranh.

Sự xâm nhập của lối sống thực dụng, các sản phẩm độc hại trên lĩnh vực TT-VH đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến quá trình hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống của quân nhân. Trong khi đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta; những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc trên mạng in-tơ-nét tăng nhanh cả về cường độ và tính chất độc hại… Những băn khoăn trong tư tưởng, nhận thức của bộ đội ở một số nơi chưa được giải quyết kịp thời, triệt để; còn có những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TT-VH. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. Tích cực, chủ động, nhạy bén triển khai toàn diện các mặt công tác TT-VH có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp nhiệm vụ quân đội và tình hình thực tiễn.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong tiến hành công tác TT-VH, trước hết là vai trò của chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; đảng viên giáo dục quần chúng, cấp trên giáo dục cấp dưới, cán bộ, chiến sĩ tự động viên giáo dục lẫn nhau… Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương và gia đình để giáo dục cán bộ, chiến sĩ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giảng dạy các môn khoa học và nhân văn ở đơn vị và nhà trường quân đội; đi đôi chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên huấn thật sự vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ Quân đội.