Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số

Vừa qua tại Đà Lạt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo rà soát thực trạng những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đưa ra các giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo.