Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có thiếu sót trong mua sắm thiết bị dạy học. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có thiếu sót trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học

Theo kết luận của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi, Sở Giáo dục và  Đào tạo thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Quy trình thực hiện việc rà soát, thống kê, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị giáo dục mầm non của từng đơn vị chưa phù hợp theo quy định hiện hành.