TOÀN BỘ DỮ LIỆU KHẢO SÁT
Bạn biết rõ định nghĩa về trí tuệ nhân tạo?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn bất ngờ về khả năng của trí tuệ nhân tạo?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn thường xuyên sử dụng các sản phẩm ứng dựng trí tuệ nhân tạo?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn chủ động sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống và công việc?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Trí tuệ nhân tạo giúp bạn làm việc hiệu quả hơn?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Trí tuệ nhân tạo giúp bạn tăng thu nhập?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Thông tin trí tuệ nhân tạo cung cấp cho bạn đều chính xác?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn cung cấp thông tin cho trí tuệ nhân tạo với sự tin tưởng tuyệt đối?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn trong tương lai?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Bạn tin trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sự phát triển vượt trội cho Việt Nam?
KẾT QUẢ
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5