Mở rộng hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Bảy, 21-05-2022, 14:42

Để thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có đó là chỉ đạo đã được nêu ra trong kết luận số 12 ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Trong thời gian vừa qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên số tài sản được thu hồi vẫn còn thấp hơn nhiều so với tài sản bị thất thoát và chiếm đoạt, bởi vẫn còn nhiều trở ngại trong lĩnh vực này, nhất là khi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài. Chính vì thế, cần phải mở rộng hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng.