Phụ thuộc một tuyến, Hà Nội bị động về nước sạch

Thứ Sáu, 18-07-2014, 09:13