Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Thứ Hai, 23-05-2022, 15:27

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.