Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2016)

“Chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng. Hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc; bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.

Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2016)