Kỷ luật 10 cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Đác Nông

Ngày 3-10, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đác Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Đác Nông tổ chức kiểm điểm và ra quyết định xử lý kỷ luật 10 cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng. Cụ thể: Kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các ông Y An Niê, Hạt trưởng và ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa; ông Trần Đình Quang, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đác Glong; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trạm trưởng Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn và ông Nguyễn Văn Trung, kiểm lâm địa bàn xã Đác Ha. Kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Trung Dũng, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Thành. Ngoài ra, kiểm điểm rú

Liên quan đến việc phá rừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 và rừng thông thuộc bản Đác Lép, xã Nâm N’jang, huyện Đác Song mà Báo Nhân Dân đã nhiều lần phản ảnh, Sở NN và PTNT tỉnh Đác Nông quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thiếu, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đác Song; khiển trách đối với các ông Nguyễn Văn Thịnh, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đác Song; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Trạm trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14; ông Nguyễn Vũ Tân, kiểm lâm địa bàn xã Trường Xuân do thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; thiếu kiểm tra, giám sát công việc của kiểm lâm địa bàn…