THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ:

Nhu cầu cấp bách

Thứ Năm, 26-08-2021, 12:05
Công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT Technology) - Hà Nội. Ảnh | Trần Hải

Trong những năm qua, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, vấn đề bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong quá trình tham gia những hiệp định kinh tế thế hệ mới có tính toàn cầu.

Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) với những hoạt động cụ thể như đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích; đăng ký chỉ dẫn địa lý... đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; đặc biệt là với việc phát triển xuất khẩu, thương mại các hàng hóa nông, lâm, hải sản.

Luật SHTT được ban hành năm 2005 (sửa đổi năm 2006 và có sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019) hiện nay trong quá trình thực thi đã bộc lộ nhiều bất cập. Tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030; tháng 12/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, Chính phủ, trực tiếp là Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các cơ quan chuyên môn bao gồm Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả, Viện giống cây trồng và các tổ chức đại diện SHTT, các tổ tư vấn đang rà soát và xây dựng dự thảo Luật SHTT sửa đổi. Mục đích nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xử lý các bất cập, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; nội luật hóa các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho hoạt động SHTT của Việt Nam; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng. Nhân Dân hằng tháng đặt vấn đề Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế: Nhu cầu cấp bách nhằm góp thêm tiếng nói tích cực với môi trường sôi động này.