Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Kiên trì mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người

Bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như được đúc rút từ nhiều nhiệm kỳ trước. Theo tôi, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu từ những thành quả đạt được trong thời gian qua, cũng là kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển mới của nước ta mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết đó là: “…triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phải hết sức chú trọng tính đồng bộ, toàn diện…; vừa xây dựng đồng bộ thể chế phát triển để thực hiện các mục tiêu lâu dài, cơ bản và bền vững của đất nước theo hướng bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người…”.

Có thể nói, thành tựu mà đất nước ta đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội sau 35 năm đổi mới là điều đáng tự hào với mỗi người dân Việt Nam. Đó là kết quả của đường lối, chủ trương đúng đắn mà Đảng ta đã đề ra, là hiệu quả trong công tác triển khai, điều hành, thực hiện của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân. Trong đó, việc bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người đã giúp đất nước có những bước đi vững chắc trên con đường phát triển. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, những thành công trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua đã được thế giới ghi nhận, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy, trở thành tài sản tinh thần quý giá của dân tộc. 

Trong quá trình hội nhập như hiện nay, sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, con người cần được chú trọng hơn bao giờ hết để đất nước ta thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển văn hóa, con người sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để đất nước vươn đến những mục tiêu cao hơn trong thời kỳ mới. Góp phần xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ngăn chặn tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, đồng thời là cái gốc để đẩy lùi tham ô, tham nhũng.

TP Hồ Chí Minh là địa phương luôn chú trọng phát triển văn hóa, con người song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đây cũng là mục tiêu hướng đến trong chiến lược phát triển thành phố thời gian tới. Năm 2020, thành phố đã lấy chủ đề là năm “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, với nhiều hoạt động văn hóa bổ ích đã và sẽ được tổ chức trên địa bàn thành phố, qua đó, từng bước xây dựng TP Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế của cả nước mà còn là trung tâm về văn hóa. Với vai trò, vị trí của địa phương, sự phát triển hài hòa về kinh tế, văn hóa, con người của TP Hồ Chí Minh sẽ tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các tỉnh, thành phố, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh để đưa đất nước phát triển bền vững.

HOÀNG KIM TUYẾT

(Chung cư Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh)