Cùng suy ngẫm

Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Trong những ngày này, nhiều địa phương, đơn vị, bộ, ngành trong cả nước đã và đang tiếp tục tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đại hội thi đua có nhiều nội dung, trong đó có tuyên dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, rèn luyện...

Lâu nay, thi đua là một chủ trương không thể thiếu trong hoạt động của các đơn vị, bộ, ngành và các tầng lớp nhân dân; thi đua gắn với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, để mỗi người, mỗi tập thể cùng nhau ra sức cống hiến trí tuệ, qua đó làm tốt hơn nữa công việc của mình.

Thi đua càng có vai trò và ý nghĩa to lớn hơn khi mà trong những năm qua đất nước ta liên tục đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; khủng hoảng chính trị diễn ra ở nhiều nơi; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; cùng những diễn biến phức tạp trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh nội lực, đưa nước ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, với nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thi đua tất yếu phải gắn với khen thưởng, tôn vinh, bởi khen thưởng là sự ghi nhận, đền đáp những nỗ lực của cá nhân, tập thể đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong những năm qua, hàng nghìn tấm gương tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước trong cả nước đã được tuyên dương, qua đó tạo nên động lực mạnh mẽ tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở một số nơi còn hình thức, chưa gắn với lợi ích của người lao động, với thực tiễn cuộc sống, cho nên không thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Vẫn còn đó hiện tượng: các hoạt động thi đua được phát động nhưng chỉ nằm trên công văn, giấy tờ; những buổi phát động thi đua hời hợt, đối phó, chủ yếu để tuyên truyền mà thiếu những hoạt động thực chất, hiệu quả. Có những hoạt động thi đua được phát động nhưng sau đó không được kiểm tra, đôn đốc... nên chẳng khác nào “đánh trống bỏ dùi”. Đáng lo hơn, khi có những trường hợp được tôn vinh, được khen thưởng nhưng thành tích thật sự không xứng đáng, thậm chí có người còn vi phạm pháp luật… Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực thi đua nói chung và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với công tác khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương trong nhiều năm qua đã nỗ lực chỉ đạo đổi mới công tác khen thưởng, trong đó có điểm đáng chú ý là mở rộng việc khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công nhân, nông dân, hạn chế khen thưởng cán bộ lãnh đạo… Đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, tuy nhiên chưa được quan tâm đúng mức cho nên hiệu quả chưa thật sự nổi bật. Ngoài ra, một số cơ quan thông tin đại chúng chưa quan tâm, chưa dành nhiều thời gian, thời lượng chương trình, chưa có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc để phản ánh kết quả của các phong trào thi đua yêu nước… Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng sức lan tỏa của các phong trào thi đua trong đời sống xã hội.

Công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước cần được quan tâm, phát triển sâu rộng hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân cả nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng. Cần coi đây là một trong những giải pháp phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc khen thưởng cần tiến hành công khai, dân chủ, tạo mối quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng, để thi đua là cơ sở của công tác khen thưởng…