Khai trương trung tâm quan trắc giám sát môi trường dự án Formosa

Sáng 18-5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức khai trương Trung tâm điều hành hệ thống quan trắc tự động giám sát môi trường dự án Formosa.

Trung tâm quan trắc được kết nối trực tiếp với hệ thống nước xả thải ra môi trường của dự án Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng. Bước đầu, trung tâm sẽ tiến hành giám sát 24/24 giờ với sáu thông số liên quan đến xả thải ra môi trường như: Nitơ, lưu huỳnh, PH, COD, chất thải rắn trong nước thải, nhiệt độ, lưu lượng dòng chảy. Liên tục cứ hai phút một lần, trung tâm quan trắc sẽ cập nhật các thông số liên quan. Nếu trong quá trình quan trắc và giám sát, một trong các thông số vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để các cơ quan quản lý có những giải pháp xử lý tiếp theo.