Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển

Nghiên cứu bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi hết sức tâm đắc.

Một trong những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 5 năm qua mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ: "trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu". Ðó là sự đúc kết rất sát thực tế ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Trong thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu Ðảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp, các địa phương ở thành phố đều có quyết tâm rất cao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt, năng động, sáng tạo trong hành động. Việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là một minh chứng.

Trong 5 năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm ở TP Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng đã giúp chuyển biến rõ rệt bộ mặt đô thị; tháo gỡ ách tắc và bức xúc về hạ tầng giao thông; giải quyết cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của người dân thành phố. Có được những kết quả khích lệ này là nhờ thành phố biết vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương trong công tác huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Nguồn lực này được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, vốn đầu tư công cũng như nguồn vốn vay của nước ngoài; nguồn lực huy động từ các nhà đầu tư trong nước thông qua việc vận dụng đầy đủ các chính sách, quy định của Chính phủ.

Ðể TP Hồ Chí Minh tiếp tục huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế của cả nước, ngoài việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quyết sách của Trung ương, người đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương ở thành phố cần phát huy tốt hơn nữa sự nỗ lực, cống hiến hết mình cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tinh thần xung kích đi đầu, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, luôn tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời phát huy sức sáng tạo, hiến kế từ các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cán bộ quản lý, người đứng đầu cũng phải hết sức chú trọng tính đồng bộ trong phối hợp; xây dựng kế hoạch thực hiện cần toàn diện và có tầm nhìn xa để vừa đáp ứng những mục tiêu cấp bách, trước mắt, vừa giải quyết những yếu kém, tồn đọng kéo dài từ thực tiễn…

BÙI HÒA AN

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh