Huy động mọi nguồn lực, xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp trên Biển Đông; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra và sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt của tỉnh, Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi bước sang nhiệm kỳ 19 (2015-2020) tiếp tục phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Kỹ sư trẻ Nhà máy lọc dầu Dung Quất điều hành sản xuất.
Kỹ sư trẻ Nhà máy lọc dầu Dung Quất điều hành sản xuất.

Những con số ấn tượng

5 năm qua, Quảng Ngãi đạt được những kết quả nổi bật là giữ vững ổn định chính trị, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong số ít các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế). Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư trong tỉnh được cải thiện, bảo đảm hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng. Quảng Ngãi thu ngân sách tăng, giai đoạn 2011-2015, ước đạt hơn 128 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm. Từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 2.485 USD, vượt 13% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 18 đề ra.

Hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh. Đô thị có bước tiến mới, được quy hoạch đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn và từng bước được đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, giảm nghèo bền vững khu vực miền núi đạt nhiều kết quả khá, góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn, miền núi. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn, dịch bệnh được khống chế. 100% số trạm y tế xã có bác sĩ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển; các di tích lịch sử-văn hóa, lễ hội truyền thống được bảo tồn, phát huy. An sinh xã hội được bảo đảm, trong 5 năm, giảm được 48.500 hộ nghèo, bình quân giảm 3,23%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 36.500 lao động/năm; xây dựng và sửa chữa gần 7.400 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng sống của người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận nhiều thành công trong công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn lấy đoàn kết nhất trí làm phương châm trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương và địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng, bí thư cấp ủy đối thoại với dân được tổ chức thường xuyên, tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đề cao vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. Công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh theo hướng “có lên có xuống”, nhiều cán bộ trẻ được luân chuyển về địa phương đã nhanh chóng bắt kịp công việc, thể hiện năng lực điều hành, xử lý công việc hiệu quả hơn; tạo nguồn để lựa chọn, bố trí, sắp xếp các chức danh chủ chốt. Đặc biệt, qua bốn năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một số khuyết điểm, yếu kém của cán bộ, đảng viên được khắc phục có hiệu quả.

Chiến lược đến năm 2020

Giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai tại tỉnh. Và những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua là cơ sở, tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đề ra trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu trên, Quảng Ngãi cần tổ chức thực hiện tốt ba khâu đột phá: (1) Phát triển công nghiệp; (2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (trong đó chú trọng nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh); (3) Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị-công nghiệp hiện đại và 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên sáu huyện miền núi; (2) Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; (3) Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, nhất là hành chính công.

Đảng phải gần dân, hiểu dân hơn

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ; “chống tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Thứ hai, phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; siết chặt kỷ luật trong Đảng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện đầy đủ năm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mọi việc cần được bàn bạc, thảo luận công khai, phát huy năng lực sáng tạo của mọi người; khi đã thống nhất kết luận thì phải kiên trì tổ chức thực hiện; tránh hình thức, bằng mặt không bằng lòng; nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thứ tư là cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với dân, công khai điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cán bộ phải đến với dân để hiểu dân, nghe dân nói và nói cho dân nghe. Thứ năm là cán bộ, đảng viên phải thượng tôn pháp luật; không ai được đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp, pháp luật; đồng thời bảo đảm cho mọi công dân đều được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ.

Nguồn nhân lực đủ tầm, đủ tâm

Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải giỏi chuyên môn, tốt về đạo đức, phẩm chất; phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, chuyên nghiệp, tinh thông công nghệ, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, bắt kịp cái mới, lấy sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển; khuyến khích, tạo môi trường phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi, năng động, biết làm giàu cho bản thân và xã hội. Quy hoạch cán bộ phải có chiến lược dài hạn để có hướng đào tạo, bồi dưỡng; ngay từ đầu nhiệm kỳ, cần quy hoạch các chức danh chủ chốt của tỉnh từ 5 đến 10 năm tới để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn (khi quy hoạch cần có nhiều phương án để lựa chọn). Việc bố trí, sử dụng cán bộ cũng phải thực chất hơn, bằng cấp là cần thiết, nhưng không phải chỉ căn cứ vào bằng cấp để đề bạt, bố trí cán bộ. Tỉnh chú trọng lấy đạo đức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc để đánh giá, sử dụng cán bộ. Lấy “tâm để khai trí”, cần có kế hoạch luân chuyển, điều động hợp lý cán bộ qua nhiều vị trí để khắc phục tình trạng chây ỳ, bảo thủ, giúp cán bộ phát huy sáng tạo ở môi trường mới. Tỉnh mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, thử thách qua môi trường thực tiễn, qua công việc để phát hiện, trẻ hóa đội ngũ cán bộ; làm cán bộ phải trung thực. Cần nghiên cứu đổi mới quy trình công tác cán bộ để tìm được cán bộ đủ tâm, đủ tầm. Muốn có cán bộ tốt thì người lãnh đạo phải chủ động tìm người tài, không phải ngồi chờ hiền tài đến tìm mình.

Tập trung phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp hiện đại

Tỉnh cần tạo sự đột phá để đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; phát huy cao nhất lợi thế của Khu Kinh tế Dung Quất và sử dụng hiệu quả đất công nghiệp; tích cực hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 8,5 triệu tấn/năm, dự án Nhà máy bột giấy VNT19, đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP-Quảng Ngãi, làm hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị-công nghiệp, tạo sức lan tỏa để phát triển khu vực nông thôn, miền núi. Đẩy mạnh việc quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, phát triển đô thị chất lượng cao, hiện đại, văn minh. Huy động nguồn lực đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ với tinh thần việc gì doanh nghiệp làm chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn thì hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư vào những lĩnh vực, những vùng miền mà doanh nghiệp không đầu tư, ưu tiên ngân sách Nhà nước để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Những vùng khó khăn, người nghèo, các đối tượng xã hội thì được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhằm tạo sự công bằng trong hưởng thụ. Phát triển công nghiệp và đô thị phải được tiến hành đồng bộ, có tác động qua lại, hỗ trợ nhau. Công nghiệp giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho dân cư đô thị; phát triển đô thị là để cung cấp dịch vụ, lao động và các tiện ích khác để thúc đẩy phát triển công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 23%, nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị.

Tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp phải gắn với thị trường, cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiếp tục khai thác triệt để thế mạnh về kinh tế biển, phát triển đội tàu thuyền công suất lớn để nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tập trung đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn thành đảo du lịch mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh; hình thành các tuyến du lịch biển Lý Sơn, Bình Châu, Mỹ Khê, Sa Huỳnh cùng với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái nghỉ dưỡng, gắn với du lịch vùng miền theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh. Phát triển kinh tế - xã hội miền núi và thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; không vì mục tiêu phát triển nhanh kinh tế mà làm phai nhạt văn hóa dân tộc, hủy hoại môi trường.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới”, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ bầu được những người đủ đức, đủ tài để đề ra những quyết sách đúng đắn, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp do Đại hội đề ra, xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

LÊ VIẾT CHỮ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi