HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ

NDO - HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ
HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 1
HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 2
HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 3
k sdhfkjasdh gkhakdsjgh kjadhgkja dsgkjhadsjkg hakjdsghkjads gjasdhgjk ahsdjgkhads kjghjasdg kjasdhgkjasd gkjasd

Đồng thời, cả ba cổ phiếu trên vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so thời hạn quy định.

Riêng đối với FLC, ngày 2/7 vừa qua, tập đoàn này đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 sau lần một bất thành ngày 10/6, trong đó thông qua nhiều vấn đề về nhân sự quan trọng cũng như chiến lược tái cấu trúc mạnh trong năm 2022.

Trong khi đó, mới đây, cổ phiếu HAI cũng đã có văn bản giải trình về nguyên nhân của việc chậm nộp báo cáo tài chính năm nói trên là do tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty vẫn đang bị đình chỉ tư cách kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 324/QĐ-UBCK ngày 19/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 4
HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 5

Đồng thời, cả ba cổ phiếu trên vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so thời hạn quy định.

Riêng đối với FLC, ngày 2/7 vừa qua, tập đoàn này đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 sau lần một bất thành ngày 10/6, trong đó thông qua nhiều vấn đề về nhân sự quan trọng cũng như chiến lược tái cấu trúc mạnh trong năm 2022.

Trong khi đó, mới đây, cổ phiếu HAI cũng đã có văn bản giải trình về nguyên nhân của việc chậm nộp báo cáo tài chính năm nói trên là do tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty vẫn đang bị đình chỉ tư cách kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 324/QĐ-UBCK ngày 19/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, cả ba cổ phiếu trên vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so thời hạn quy định.

Riêng đối với FLC, ngày 2/7 vừa qua, tập đoàn này đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 sau lần một bất thành ngày 10/6, trong đó thông qua nhiều vấn đề về nhân sự quan trọng cũng như chiến lược tái cấu trúc mạnh trong năm 2022.

Trong khi đó, mới đây, cổ phiếu HAI cũng đã có văn bản giải trình về nguyên nhân của việc chậm nộp báo cáo tài chính năm nói trên là do tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty vẫn đang bị đình chỉ tư cách kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 324/QĐ-UBCK ngày 19/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 6
HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ ảnh 7
back to top