Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; các đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư thường trực, đại diện lãnh đạo ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Hội nghị sẽ thảo luận, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Kết luận số 120- KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13-5-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận để quán triệt sâu sắc những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động và các văn bản quan trọng của Đảng về công tác dân vận, nhằm triển khai kịp thời, sâu rộng, hiệu quả tới địa phương, đơn vị, tới cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta về công tác dân vận, nhất là tư tưởng chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ những đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác này; đồng thời chỉ ra những yếu kém cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân”. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam báo cáo một số kết quả chủ yếu của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội nghị tập trung thảo luận, thông qua các nội dung lớn là: Tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tham mưu và phối hợp thực hiện tốt chủ trương tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Tham mưu và phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, kiện toàn và đổi mới hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp. Phối hợp tham mưu tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường nghiên cứu và nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,...

Phát biểu ý kiến tổng kết Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo tổ chức việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với những nội dung liên quan công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát huy vai trò to lớn của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là ở những địa bàn, đối tượng có những vấn đề phát sinh phức tạp; tham gia cùng chính quyền giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân...