Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng VŨ VĂN NINH, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề như tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình, gắn với khen thưởng các tỉnh, huyện, xã có kết quả nổi bật trong xây dựng NTM; phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình trong năm nay và năm 2016; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị việc sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu NTM sẽ thực hiện từ năm 2016 trở đi, nhưng trên nguyên tắc không hạ tiêu chuẩn NTM. Trong bộ tiêu chí quốc gia, cần có nhóm tiêu chí “cứng” (bắt buộc các địa phương phải thực hiện) và có nhóm tiêu chí “mềm” (địa phương được thực hiện linh hoạt). Đi liền với đó, các bộ, ngành ban hành hướng dẫn để các địa phương chủ động thực hiện. Về nguồn lực thực hiện chương trình thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu một số bộ, ngành rà soát để bổ sung tăng thêm. Riêng năm 2016, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung cho các xã nghèo vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển gấp bốn lần hiện nay. Đặc biệt, các bộ, ngành phải yêu cầu các địa phương không được huy động dân ở vùng này đóng góp tiền xây dựng NTM và ngược lại, phải có chính sách chi thêm vào thu nhập của người dân khi tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Phó Thủ tướng khẳng định, cả nước vẫn phải quyết tâm hướng tới mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn NTM trong sáu năm tới.