Hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Kết quả kiểm tra, kiểm soát cải cách hành chính và thủ tục hành chính sáu tháng đầu năm 2022 của thành phố Hà Nội cho thấy, dù các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai, song việc thực hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Ðó là việc phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, theo ngành chưa nhịp nhàng, ảnh hưởng tới thời gian trả kết quả thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, lao động. Một số cơ quan, đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao và còn chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ hành chính...
0:00 / 0:00
0:00

Ðể thực hiện hiệu quả chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" của năm 2022, từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công bố công khai quy định các thủ tục hành chính, ban hành quy trình giải quyết công việc nội bộ để bảo đảm tính thông suốt trong công việc. Cùng với đó, thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến để người dân biết và tiếp cận nhiều hơn.

Ðáng chú ý, với đất đai-lĩnh vực thường xảy ra chậm, muộn thủ tục, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm ủy quyền triệt để cho các chi nhánh trực thuộc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong một số trường hợp theo quy định. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Ðặc biệt, việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình giải quyết nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực. Từ đó, kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, để đạt được các mục tiêu cải cách hành chính đề ra trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), với những cách làm cụ thể, quyết liệt. Trước mắt, thành phố sẽ xây dựng và triển khai Ðề án "Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố". Ðồng thời nghiên cứu, xây dựng sớm hai mô hình: Trụ sở tiếp dân kiểu mẫu tại các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công tại các địa bàn (khu đô thị, khu chung cư cao tầng; khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư không có điều kiện hoặc ít tiếp cận với thông tin truyền thông) để hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.