Kiểm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn ra vấn đề để khắc phục

Thứ Sáu, 31-12-2021, 13:46
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 31/12.

Sáng 31/12, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo UBND thành phố và các thành viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND thành phố năm 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, xác định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý là hoạt động đặc biệt quan trọng hằng năm, là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy thêm ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác. 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Yêu cầu nội dung các báo cáo tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện, chi tiết mọi mặt công tác của Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố trong năm 2021, nêu rõ những kết quả đã đạt được; thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực điều hành, quản lý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022”, 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2021, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác trong quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố.

Quá trình kiểm điểm, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tập thể Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần tập trung làm rõ việc quán triệt, tổ chức thực hiện, hiệu quả, kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của tập thể. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của UBND thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh như lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. 

“Tinh thần là phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn ra vấn đề để quyết tâm khắc phục, cuối cùng vẫn phải là kết quả công việc”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

KHẢI HƯNG