Môn học lần đầu xuất hiện trong chương trình lớp 6

Thứ Tư, 14-07-2021 08:45

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6. Có một số môn học và hoạt động giáo dục lần đầu xuất hiện trong chương trình mới: Tích hợp Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Môn học, hoạt động giáo dục lần đầu có trong chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6 -0

LÊ HÀ - ĐIỀN NAM