Sửa đổi Luật Điện ảnh

Thứ Năm, 30-07-2020, 15:55
Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ tạo môi trường tốt cho các nghệ sĩ sáng tạo. Ảnh: Đoàn làm phim "Người trở về" cung cấp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm đáp ứng những thay đổi và yêu cầu phát triển của ngành điện ảnh.

Quyết định số 2096/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) cho biết, việc xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện ảnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại sau 14 năm thi hành Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, tạo cơ sở pháp lý phù hợp để ngành điện ảnh phát triển trở thành ngành công nghiệp điện ảnh, hội nhập quốc tế.

Theo đó, sau khi thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), xây dựng kế hoạch soạn thảo và thành lập Tổ Biên tập, sẽ xây dựng Dự thảo, đồng thời khảo sát, tham khảo một số Luật của các nước đang phát triển tương tự, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đăng tải dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân (60 ngày)…

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, giải trình tiếp thu các ý kiến, Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cũng như các Ủy ban khác của Quốc hội, sau đó chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội…

Dự kiến, Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ trình Chính phủ vào phiên họp tháng 4-2021 và trình Quốc hội vào tháng 10-2021.
 

TUYẾT LOAN