Đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố phía bắc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho gần 500 cán bộ lãnh đạo thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tổng hội, hội ngành T.Ư trực thuộc; cán bộ ban tuyên giáo phụ trách khoa giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các hội khoa học và kỹ thuật cùng đại diện đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố phía bắc.

Trong hai ngày 27 và 28-5, hội nghị giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử xấu và thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; thảo luận các nội dung đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, đội ngũ trí thức thống nhất cao về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.