GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Đổi mới tư duy khi xây dựng chính sách xóa đói, giảm nghèo

Đọc Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, tôi dừng lại khá lâu ở điểm 5- Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thuộc mục IV. Trong đó có câu: Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn và có chính sách đặc thù để giảm nghèo nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng các giải pháp tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chính sách xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện đáng kể. Song, bên cạnh những thành tựu mang lại, các chính sách này chưa thật sự tạo được động lực thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo, thậm chí có nơi còn trông chờ vào chính sách này mà thiếu ý chí vươn lên. Tình trạng tái nghèo diễn ra khá phổ biến. Do vậy, tôi xin đề nghị cần thay đổi tư duy khi xây dựng chính sách xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, nên thêm câu “Đổi mới tư duy khi xây dựng chính sách xóa đói, giảm nghèo theo hướng tạo động lực để hộ nghèo vươn lên bằng chính sức lao động của mình” vào trước hai câu dẫn ra ở trên.

NGUYỄN VĂN NAM

(Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa)