Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vị thế Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

LTS - Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư có 63 đảng bộ trực thuộc với hơn 63 nghìn đảng viên, công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác. Cơ bản đạt và vượt bảy nhóm chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ đề ra. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Bí thư. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đào Ngọc Dung: Trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối, trước hết phải nói là phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn, đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong từng năm. Sự phối hợp của Đảng ủy Khối và các cấp ủy, với Ban Cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương thường xuyên được tăng cường. Vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ từng bước được nâng lên. Các cấp ủy đã chủ động lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, tham mưu quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và hoạt động của các đoàn thể nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở các cơ quan Trung ương. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhất là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Mỗi việc làm, chủ đề đều có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề, thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Đảng ủy Khối đến cơ sở. Đoàn kết trong Đảng bộ, trong các cấp ủy được chú trọng và tăng cường hơn. Đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng từng bước được kiện toàn, nâng cao về chất lượng.

Từ thực tiễn rút ra bài học xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2010-2015 chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

PV: Theo đồng chí, việc thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng chính là yếu tố quyết định sự thành công trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Đào Ngọc Dung: Ngay sau khi có Nghị quyết đặc biệt quan trọng này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ với những việc làm cụ thể. Đây chính là nhân tố cho thành công. Để tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí hành động, Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục và có lộ trình khắc phục cụ thể. Đảng ủy Khối ban hành ba nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 được gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm, lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và cán bộ, đảng viên là chủ thể; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến căn bản trong cả nhận thức và hành động.

Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ tập trung bốn nội dung chủ yếu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ chi bộ đến cấp trên cơ sở và cấp khối với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ; Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Các tổ chức đảng xây dựng các chuẩn mực đạo đức sát với thực tế cơ quan; tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đôn đốc giải quyết những vụ việc bức xúc.

Đối với chi bộ, Đảng bộ chọn chủ đề năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” và có kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào năm trọng tâm là: Duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và uốn nắn, xử lý; đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác đảng.

Tiếp đó, năm 2014, Đảng ủy chọn làm “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, với hai khâu đột phá là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, Đảng ủy Khối lập 35 đoàn kiểm tra, giám sát; làm việc với ban thường vụ đảng ủy, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo của 21 ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối kiểm tra 1.034 tổ chức đảng cấp dưới và 7.290 đảng viên; giám sát 948 tổ chức đảng, 7.134 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 886 tổ chức đảng cấp dưới. Qua đó, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, kịp thời nắm tình hình và giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Vì thế việc thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 đã tạo chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác của Đảng bộ; bước đầu đã nhận diện, cảnh báo và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

PV: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, theo đồng chí, Đảng bộ Khối cần tập trung những trọng tâm công tác nào?

Đồng chí Đào Ngọc Dung: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo như chủ đề của Đại hội Đảng bộ lần này: “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Các đảng bộ, chi bộ phấn đấu thật sự là “trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa tin cậy của cơ quan, đơn vị và cấp trên”.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Đảng bộ tập trung bốn trọng tâm đột phá. Đó là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và cấp ủy; nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương. Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai các nhiệm vụ, khắc phục bệnh coi nhẹ công tác đảng, sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy ở một số đơn vị, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế các tổ chức đảng. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!