Đổi mới nội dung, phương thức thi đua đa dạng và thiết thực

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định,...