Đổi mới đánh giá hoạt động dạy và học lý luận - hành chính

NDO -

NDĐT- Ngày 28-5, tại Thanh Hóa, Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới đánh giá hoạt động dạy-học trung cấp lý luận chính trị - hành chính hiện nay”.

Đổi mới đánh giá hoạt động dạy và học lý luận - hành chính

Tham dự có PGS-TS Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các trường Chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội thảo tập trung đánh giá hiện trạng công tác đánh giá việc dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ ra những thành tựu, hạn chế cùng nguyên nhân và tập trung thảo luận nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học lý luận - hành chính.

Trao đổi kinh nghiệm đổi mới công tác tổ chức, đánh giá hoạt động dạy và học, các tham luận đề cập tới việc đổi mới quản lý đánh giá theo các nội dung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý đánh giá đào tạo; thực hiện đồng bộ các chức năng quản lý, đánh giá dạy và học; sử dụng kết quả đánh giá, tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Các tham luận còn đề cập chú trọng đánh giá phong cách giảng dạy của giảng viên, đánh giá phương pháp giảng dạy theo hướng “lấy người học làm trung tâm”, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên, lấy phiếu phản hồi từ người học; đổi mới cách tổ chức thao giảng, khâu thi, kiểm tra, cách đánh giá tiểu luận tốt nghiệp, tăng thang điểm phần liên hệ thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học.

Quán triệt nguyên tắc khách quan, trung thực, bình đẳng, sử dụng các tiêu chí đã được chuẩn hóa, công khai, minh bạch, ổn định trong toàn hệ thống, các tham luận đề cập tiếp tục hoàn thiện các hình thức thi, kết hợp hài hòa các hình thức, phương pháp thi; nâng cao yêu cầu, chất lượng đề thi, xây dựng, thực hiện đề thi theo hướng đánh giá năng lực của học viên; theo dõi học tập, rèn luyện, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong đánh giá, quản lý việc đánh giá hoạt động dạy và học.