Xóa bỏ định kiến

Thứ Năm, 14-01-2021, 03:04

Đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ cấp chiến lược, anh được Trung ương bố trí công tác sau thời gian luân chuyển làm người đứng đầu cấp ủy một tỉnh xa. Trở lại cơ quan Trung ương đã lâu nhưng mỗi khi đề cập kết quả công tác xây dựng Đảng, những định hướng phát triển ở địa phương, cán bộ, đảng viên trong tỉnh luôn nhắc đến anh với tình cảm trân trọng. Họ nhớ về người cán bộ có tác phong hết mình vì công việc, nhất là dấu ấn vai trò người đứng đầu trong chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Sau hơn hai năm thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đã khắc phục cơ bản tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, phiền hà người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc thời gian lao động, không sử dụng rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Những quyết sách về phát triển kinh tế được bàn thảo và thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ, thể hiện tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; sự thống nhất cao trong cấp ủy. Ở đó, người đứng đầu giữ vai trò trung tâm đoàn kết. Kết quả cuối nhiệm kỳ cho thấy những quyết sách và hướng đi đúng, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh, mà trước đó luôn thuộc nhóm các tỉnh khó khăn.

Thực tế ở địa phương và câu chuyện của anh khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong đổi mới công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn. Song song với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương đã góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có định kiến đối với công tác luân chuyển cán bộ, coi đó là sự “tráng men”, ít nhiều có tính hình thức, gây yếu tố tâm lý đối với cán bộ luân chuyển cũng như tập thể cơ quan nơi đến. Mặt khác, vì lợi ích cục bộ, bè phái, ngại cán bộ luân chuyển “chiếm chỗ” cho nên đã có nơi gây khó dễ, thậm chí cô lập, vô hiệu hóa cán bộ luân chuyển vì những toan tính không trong sáng. Những yếu tố đó, vô hình trung đã gây cản trở quá trình bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ của Đảng, cũng như kéo chậm sự phát triển của đơn vị, địa phương.

Do đó, để xóa bỏ định kiến, công tác luân chuyển cán bộ cần quan tâm rà soát kỹ các yếu tố, bảo đảm quá trình thực hiện hiệu quả. Trước hết là bản thân cán bộ diện luân chuyển cần có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và có triển vọng phát triển. Cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ đến phải thật sự là môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện song hành cùng phát triển. Quá trình đó xác định rõ trách nhiệm của cấp có thẩm quyền về luân chuyển cán bộ. Thước đo hiệu quả của công tác luân chuyển cán bộ chính là sự ổn định và phát triển của cơ quan, đơn vị nơi đến, hiệu quả công tác của cán bộ đóng góp trên thực tế và ghi nhận của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

LÊ VY